ANSVARSFRISKRIVNING – Ethereum Serax 1.1

Senast uppdaterad: 2 augusti 2023

Tolkning och definitioner

Tolkning

De ord vars begynnelsebokstav är versaler har betydelser som definieras på följande villkor. Följande definitioner skall ha samma innebörd oavsett om de förekommer i singular eller plural.

Definitioner

För denna ansvarsfriskrivnings syften:

  • Företag (referat till som antingen ”företaget”, ”vi”, ”oss” eller ”vår” i denna cookiepolicy) hänvisar till Quantum 5.0 ePrex , Darling Park Tower, 201 Sussex Street, Sydney, NSW 2000.
  • Med du avses användaren, den person som använder tjänsten, eller det företag eller annan juridisk person på vars vägnar personen använder tjänsten, beroende på vad som är tillämpligt.
  • Webbplatsen hänvisar till https://btcaussiesystem.cloud (Ethereum Serax 1.1).
  • Med Tjänst avses Webbplatsen.

Ansvarsfriskrivning

Informationen i Tjänsten är endast avsedd som allmän information.

Företaget tar inget ansvar för fel eller utelämnanden i innehållet i Tjänsten.

Företaget ska under inga omständigheter hållas ansvarigt för några särskilda, direkta, indirekta, följd- eller tillfälliga skador eller några som helst skador, vare sig i en talan om avtal, försumlighet eller annan skadeståndsgrund, som härrör från eller i samband med användningen av tjänsten eller innehållet i tjänsten. Företaget förbehåller sig rätten att göra tillägg, borttagningar eller ändringar av innehållet i Tjänsten när som helst utan föregående meddelande.

Företaget garanterar inte att tjänsten är fri från virus eller andra skadliga komponenter.

Ansvarsfriskrivning för externa länkar

Tjänsten kan innehålla länkar till externa webbplatser som inte tillhandahålls eller underhålls av eller på något sätt är knutna till företaget.

Observera att företaget inte garanterar riktigheten, relevansen, aktualiteten eller fullständigheten av någon information på dessa externa webbplatser.

Ansvarsfriskrivning vid fel och försummelser

Den information som ges av tjänsten är endast avsedd som allmän vägledning i intressefrågor. Även om företaget vidtar alla försiktighetsåtgärder för att säkerställa att innehållet i tjänsten är både aktuellt och korrekt, kan fel uppstå. Eftersom lagar, regler och förordningar ständigt ändras kan det dessutom förekomma förseningar, utelämnanden eller felaktigheter i informationen på Tjänsten.

Företaget ansvarar inte för eventuella fel eller utelämnanden, eller för de resultat som erhålls genom användning av denna information.

Ansvarsfriskrivning för rättvis användning

Bolaget får använda upphovsrättsskyddat material som inte alltid har godkänts särskilt av upphovsrättsinnehavaren. Företaget gör sådant material tillgängligt för kritik, kommentarer, nyhetsrapportering, undervisning, stipendier eller forskning.

Företaget anser att detta utgör en ”rättvis användning” av sådant upphovsrättsskyddat material i enlighet med avsnitt 107 i USA:s upphovsrättslag.

Om du vill använda upphovsrättsskyddat material från tjänsten för dina egna syften som går utöver rättvis användning, måste du få tillstånd från upphovsrättsinnehavaren.

Uttryckta åsikter Friskrivningsklausul

Tjänsten kan innehålla synpunkter och åsikter som är författarnas egna och som inte nödvändigtvis återspeglar den officiella policyn eller ståndpunkten hos någon annan författare, byrå, organisation, arbetsgivare eller företag, inklusive Företaget.

Kommentarer som publiceras av användare är helt och hållet deras eget ansvar och användarna tar på sig fullt ansvar för eventuella förtals- eller rättstvister som uppstår till följd av något som skrivits i eller som en direkt följd av något som skrivits i en kommentar. Företaget är inte ansvarigt för kommentarer som publiceras av användare och förbehåller sig rätten att radera kommentarer av vilken anledning som helst.

Ingen ansvarsfriskrivning

Informationen i Tjänsten tillhandahålls under förutsättning att Företaget inte är engagerat i att tillhandahålla juridisk, bokföringsmässig, skattemässig eller annan professionell rådgivning och tjänster. Den bör därför inte användas som ersättning för konsultation med professionella rådgivare inom redovisning, skatt, juridik eller andra kompetenta områden.

Under inga omständigheter ska företaget eller dess leverantörer hållas ansvariga för några speciella, tillfälliga, indirekta eller följdskador som uppstår på grund av eller i samband med din åtkomst eller användning eller oförmåga att komma åt eller använda tjänsten.

Friskrivningsklausul ”Användning på egen risk”

All information i tjänsten tillhandahålls ”i befintligt skick”, utan någon garanti för fullständighet, riktighet, aktualitet eller för de resultat som uppnås genom användning av denna information, och utan garanti av något slag, uttrycklig eller underförstådd, inklusive, men inte begränsat till, garantier för prestanda, säljbarhet och lämplighet för ett visst ändamål.

Företaget är inte ansvarigt gentemot dig eller någon annan för beslut som fattas eller åtgärder som vidtas i förlitan på den information som ges av tjänsten eller för eventuella följdskador, särskilda skador eller liknande skador, även om det informerats om möjligheten till sådana skador.

FRISKRIVNINGSKLAUSUL FÖR HÖGRISKINVESTERINGAR

’Ethereum Serax 7.0’ (’Ethereum Serax 7.0’) tillåter sina användare (nedan: ”Användare” eller ”Användare”) att handla med mycket spekulativa investeringar som innebär en betydande risk för förlust. Sådan handel är inte lämplig för alla investerare så användare måste se till att de förstår riskerna fullt ut innan de handlar. ’Ethereum Serax 7.0’ hanterar eller erbjuder inte några juridiska, skattemässiga, redovisnings- eller investeringsråd eller rekommendationer angående lämplighet, lönsamhet, investeringsstrategi eller andra frågor av det slag.

Alla användare och potentiella användare bör noggrant läsa följande riskupplysningar och varningar i detta dokument, innan de ansöker till Quantum 5.0 iFex ’ för att använda dess programvara och innan du börjar handla på olika finansiella marknader med olika finansiella instrument. Det noteras dock att detta dokument inte kan och inte avslöjar eller förklarar alla risker och andra viktiga aspekter som är involverade i handeln med Forex, CFD och Cryptocurrencies. Meddelandet var utformat för att i allmänna termer förklara de risker som är förknippade med handel med Forex, CFD och kryptovalutor på ett rättvist och icke vilseledande sätt.

PÅ GRUND AV HANDELENS HÖGRISKARTA GER ’ Quantum 5.0 iFex ’ EXPLICITT INTE NÅGRA UTTRYCKTA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER ELLER GARANTIERAR ATT ANVÄNDARE KOMMER ATT GÖRA NÅGON VINST ELLER ATT ANVÄNDARE INTE KOMMER ATT FÖRLORA NÅGOT.

Handel med Forex, CFD och kryptovalutor är MYCKET SPEKULATIV OCH HÖG RISK och är inte lämplig för alla medlemmar av allmänheten, utan endast för de investerare som:

(a) Förstår och är villiga att ta på sig de ekonomiska, juridiska och andra risker som detta innebär.

(b) Med hänsyn till sina personliga ekonomiska förhållanden, ekonomiska resurser, livsstil och skyldigheter är ekonomiskt kapabla att ta på sig förlusten av hela sin investering.

(c) Ha kunskap för att förstå handel med Forex, CFD:er och kryptovalutor och de underliggande tillgångarna och marknaderna.

’ Quantum iFex Ai ’ kommer inte att ge användarna några råd relaterade till Forex, CFD:er och kryptovalutor, de underliggande tillgångarna och marknaderna, eller ge några investeringsrekommendationer av något slag. Så om användaren inte förstår riskerna bör han eller hon söka råd och konsultation från en oberoende finansiell rådgivare. Om användaren fortfarande inte förstår riskerna med att handla med Forex, CFD och kryptovalutor bör han inte handla alls.

Forex, CFD och kryptovalutor är finansiella derivatinstrument som får sitt värde från priserna på de underliggande tillgångar/marknader som de hänvisar till (till exempel: valutor, aktieindex, aktier, metaller, indexterminer, forwards etc.). Det är därför viktigt att Användaren förstår de risker som är förknippade med handel med den relevanta underliggande tillgången/marknaden eftersom fluktuationer i priset på den underliggande tillgången/marknaden kommer att påverka lönsamheten i hans handel.

Exempel på sådana risker är

Volatilitet – Prisförändringar på underliggande tillgångar/marknader kan vara volatila och oförutsägbara. Detta kommer att ha en direkt inverkan på användarens vinster och förluster. Att förstå volatiliteten på en underliggande marknad hjälper användarna att avgöra hur de ska handla och hur mycket de är villiga att förlora.

Marknadsrörelser – En marknadsrörelse är en plötslig förändring i priset på en underliggande tillgång från en nivå till en annan. Olika faktorer kan leda till gapping (t.ex. ekonomiska händelser eller marknadsmeddelanden) och gapping kan uppstå både när den underliggande marknaden är öppen och när den är stängd. När dessa faktorer inträffar medan den underliggande marknaden är stängd kan priset på den underliggande marknaden när den öppnar igen (och därmed vårt härledda pris) skilja sig markant från stängningspriset, utan någon möjlighet att stänga din handel däremellan. ”Gapping” kan resultera i en betydande förlust (eller vinst).

Marknadslikviditet – Priserna på Forex, CFD och kryptovalutor kommer att påverkas av bland annat förändrade utbuds- och efterfrågeförhållanden, statliga, jordbruks-, kommersiella och handelsprogram och policyer, nationella och internationella politiska och ekonomiska händelser och de rådande psykologiska egenskaperna hos den relevanta marknadsplatsen och vissa av Forex, CFD och kryptovalutornas underliggande tillgångar kanske inte blir omedelbart likvida till följd av minskad efterfrågan på den underliggande tillgången. Marknadsvillkoren kan ändras avsevärt på mycket kort tid, och därför kan det under vissa marknadsvillkor vara omöjligt för användarens order att utföras, vilket leder till förluster.

Det är underförstått att när det gäller handel med valutor kan det finnas situationer, rörelser och/eller förhållanden som inträffar på helgen, i början av veckan eller intradag efter publicering av betydande makroekonomiska siffror, ekonomiska eller politiska nyheter som gör att valutamarknaderna öppnar med prisnivåer som kan skilja sig väsentligt från tidigare priser.

* VARNING FÖR HÖGRISKINVESTERING *

Handel med valutor, CFD:er och kryptovalutor innebär en risk att förlora din investering. Denna riskvarning kan inte och beskriver inte alla risker och andra viktiga aspekter av options- och derivathandel. Du bör inte spekulera med kapital som du inte har råd att förlora. Vi rekommenderar starkt att du läser igenom webbplatsens villkor och sekretesspolicy innan du börjar använda vår tjänst.

Kontakta oss

Om du har några frågor om denna ansvarsfriskrivning kan du kontakta oss: